Menü

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2015. május 19., kedd

Állásfoglalás, elhatárolódás

Szükségesnek vélem, mint a „Nyugodt lesz az életed...” blog szerkesztője, ezt a tájékoztatást közzétenni a kegyelem irányzataival kapcsolatban.
A Teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.
1Timóteus 3:16

Bevezető

Ez a blog és annak szerkesztője kiáll amellett, hogy a 66 könyvből álló teljes Biblia Istentől ihletett, és annak minden részlete hasznos a számunkra. Pál szavaival élve a Teljes Írás egy öntőforma:
De hála az Istennek, hogy jóllehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok.
Róma 6:17
Az alak az eredetiben öntőforma (görögül tuposz), amibe az anyagot öntve és megszilárdulva az felveszi a forma alakját. Az adatni szó, a görög paradidomi pedig egy passzivitást fejez ki, valakinek a kezébe átadatni, kiszolgáltatva lenni valaki hatalmának vagy rendelkezésére, stb – épp úgy, ahogy „Krisztus halálra adatott bűneinkért és feltámasztatott megigazulásunkért” a Róma 4:25-ben.

Amikor az ember újjászületik, akkor a háttérben, a szellemvilágban Isten kiemeli őt a sötétség és az engedetlenség fiainak birodalmából, és átemeli szerelmes Fia országába (Kolossé 1:13, Efezus 2:2). Ennek gyümölcse, következménye a Teljes Írás elfogadása. (Nem a Biblia üdvözít, hanem Isten hívása és az üdvösség megléte tesz szomjassá és befogadóvá a Biblia iránt):
6-9a Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tetőled van; mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat. Én őértük könyörgök: nem a világért könyörgök... 14 Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való... 17 Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság.
János 17:6-17

Elhatárolódás

Jézus imádságában nem a világért könyörög, hanem azokért, akik a világtörténelem folyása során elfogadják Isten Igéjét és azokért, akik majd az ő szavukra hisznek. Azokért, akiket a mennyei Édesapa neki ad, akiknek Jézus odaadja az Igazság Igéit, ők pedig befogadják azt. Azokért, akiket a mennyei Apukánk az Ige által megszentel, azaz elkülönít a világtól. Akik egész életükön át nem fogadják el Isten Igéjét, azokat Jézus mennyei Édesapja nem szentelte meg, nem különítette még el a világtól. Akik egész életükben ilyeneknek bizonyulnak, azokért Jézus nem imádkozott.

Éppen ezért ezen blog és annak szerzője nem tud azonosulni az olyan kegyelemtanításokkal és -tanítókkal, melyek és akik nem a Teljes Írás szerint hirdetik a kegyelmet, hanem annak csak bizonyos, nekik tetsző részeit. Az ilyen „lyukas öntőforma” ugyanis nem fog megszentelni senkit, nem fog Krisztushoz hasonlóvá önteni senkit.


Véleménység vagy kereszténység

Mai világunkban gyakran hivatkoznak emberekre, tanítókra, véleményekre, akárcsak Jézus idejében a rabbikra. Jézus és az apostolok harcoltak a bibliai hitért, ami egyszer a szentekre bizatott és elutasították az emberekre való hivatkozást.

Jelen blog olvasóit nyomatékosan kérem, elsősorban ne az itt olvasható tanításokból táplálkozzanak, és hitüket ne rám építsék, hanem mindig forduljanak oda Isten Igéjéhez alázatos szívvel és amit a Biblia mond, annak higgyenek, amit pedig a Biblia cáfol, azt utasítsák el. A mai kor bálványa és hamis istene ugyanis nem más, mint a „saját véleményem”, mely beül Isten templomába és ellentmondást nem tűrően uralkodni akar rajtunk.


Állásfoglalás

Jézus önmegtagadásra hív, nem pedig önkiteljesedésre. A valódi üdvözítő kegyelem megszentel és kivesz bennünket a világi gondolkozásmódból:
Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Ezt hirdesd. Ints és feddj teljes határozottsággal: senki meg ne vessen téged.
Titusz 2:11-15
Elhatárolódok minden olyan kegyelemtanítástól, mely nem a Biblia Istenét képviseli, mely kiragad Belőle dolgokat, míg más tulajdonságait Istennek elutasítja. Mi magunk is arra vágyunk, hogy minket magunkat fogadjanak el, ne néhány tulajdonságunkat csak. Ezért Istent is úgy fogadjuk el, amilyennek Ő kijelentette Magát.

Istennek van haragja, méghozzá jogos haragja, minden emberen, aki nem engedelmeskedik az Evangéliumnak. Magyarul, aki nem fogadja el bűnei bocsánatát, azon Isten jogos haragja van. A kegyelem abban áll, hogy nem kell elszenvednünk lázadásunkért járó jogos büntetésünket, az örök ítéletet a tűz tóban; hanem Jézus kifizette bűneinkért az árat. Aki elutasítja a helyettesítő áldozatot és azt, hogy a szuverén Isten haragudhat, ítélhet, az nem a Biblia által kijelentett Istenben hisz. Nem a bűneink juttatnak a tűzre, hanem a bűneinkért járó jogos ítéletben fog Jézus, mint bíró a tűzre vetni, ha nem fogadjuk el ugyanennek a Jézusnak azt az áldozatát, hogy minket megmentsen. Egy olyan igazságos és kegyelmes Bíró fog ítélni, aki mindent megtett előzőleg, hogy ne kelljen ítélnie.


Bíró vagy Vőlegény?

Az embernek két választása van. Mindenképp fog találkozni Jézussal élete végén. Vagy mint Bíróval, vagy mint menyasszony a Vőlegénnyel. Jézus alábbi két példázata segít megértenünk ezt:
Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának. [...] Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt menyegzői ruhába öltözve, így szólt hozzá: Barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs menyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak: kötözzétek meg kezét-lábát, és vessétek ki a külső sötétségre; ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.
Máté 22:2,12-13
A Király itt Jézus mennyei édesapját jelképezi, aki menyegzőt készített Fiának, azaz Jézusnak. Láthatjuk, hogy maga a Király parancsolt, hogy vessék ki azt az embert, akin nem volt menyegzői ruha. Az illetőt nem a bűne „sodorta” a pokolra, hanem a Király parancsa.

A János 5:22-23 alatt Jézus még mélyebb betekintést ad az ítéletbe, miszerint nem is az Atya fog ítélni, hanem tulajdonképp a Fiú, hogy tiszteljék őt:
Az Atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a Fiút, az nem tiszteli az Atyát sem, aki őt elküldte.
János 5:22-23
Ezt szemlélteti Jézus egy másik példázatában, ahol már egyenesen ő maga fog ítélni:
Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!
Máté 7:22-23
Amint látható, az embereket itt sem a bűneik „sodorják” a pokolra, amint sokan szeretnék Istent és az evangéliumot „szebbé, elfogadhatóbbá tenni” a mai emberközpontú kegyelem-irányzatokban, hanem maga Jézus, mint Bíró fogja őket elítélni és elutasítani. Az ismerni szó nem csak ismeretet jelent, hanem azonosulást is.


Felhívás az üdvözítő kegyelem elfogadására

Kedves Olvasóm! Azonosulsz azzal a Jézussal és azzal a mennyei Édesapával, akiről a Biblia ír? Azzal, aki egyrészt várja vissza a tékozló fiakat, de ugyanakkor ő maga rendelte el, hogy egyszer meghalunk és utána ítélet következik? Azonosulsz a kegyelmes ÉS igazságos Istennel? Vagy valamelyik oldalát elutasítod?

Elfordultál-e már büszkeségedtől és felismerted már, hogy önmagadban véve csak Isten haragját érdemled, és minden önigazoló jócselekedeted olyan förtelmes Isten előtt, mint a szennyes, véres ruha? Elismerted már, hogy nem lakik jó a testedben, és hogy szíved szándéka szüntelenül csak gonosz? Elismerted már, és egyetértettél már Jézussal, hogy senki sem jó, egyedül Isten? Elfogadod Pállal, hogy nincsen igaz ember egy sem, nincs, aki keresse, nincs, aki értse az Istent? Elfogadtad-e már, hogy Isten haragja és örök ítélete jogos? Vagy kényelmetlenül érzed magad, amikor erről van szó, és bűntudatkeltésnek nevezed?

Csak az érti a kegyelmet, aki érti az ítéletet. Érted-e, miért nem volt lehetséges, hogy eltávozzon a harag pohara Jézustól a Gecsemáné kertben? Érted, mennyire utálatos Isten előtt a bűn, és hogy milyen nagy árat kellett fizentie azért, hogy téged és engem megmentsen? Érted már az ítélet súlyát, és ennek fényében mentő szerelmét? Isten nem korrupt, ő igazságos bíró, aki mindenképp elítéli a bűnt. Az evangélium az, hogy lehetőséged van elfogadni azt, hogy Isten a bűneidet Jézuson ítélte meg. Ez a szeretet: hogy Isten szeretett minket, és elküldte Fiát engesztelő áldozatul (kb. óvadékul) bűneinkért. Természetesen az evangélium része az is, hogy Istennek ez a jósága téged és engem megtérésre kell ösztönözzön.
Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először?
Zsidók 2:3
Fogadd hát el kérlek Istent olyannak, amilyen, az Írást is olyannak, amilyen, hiszen te is azt szeretnéd, hogy Ő is elfogadjon téged olyannak, amilyen vagy. Ha még sose tetted, akkor köszönd meg neki, hogy bár ítélete jogos, de ezt Jézus elhordozta helyetted. És ne feledd: az Úrral való kapcsolatban és a megszentelő Igéjének való alárendelődés által nem maradsz olyan, amilyen vagy, mert a kegyelem nem csak megment, hanem újjáteremt és gondolkozásunkat is átformálja, hogy úgy vélekedjünk, ahogy Ő vélekedik.

Isten Igéjével egyetértve nyugodt lesz az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése