Menü

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2017. november 12., vasárnap

Hitehagyás a napjainkban! 2Thesszalonika 2:1-12

Félelmetes látni, ahogy szemünk előtt történik a „nagy hitehagyás”, a forgatókönyv szerint. Ez a hitehagyás az, amely megelőzi az antikrisztust, miközben Isten rájuk ereszti a tévelygés szellemét azokra, akik nem szerették az igazságot. Úgy vélem, ezen cikket égetően fontos megírnom. Kérlek, terjesszétek, amennyire csak tőletek telik! A Gonosz tudja, hogy már nagyon kevés ideje van, ezért egyre intenzívebb a harc a lelkek örök sorsáért, és egyre nagyobb a megtévesztés! Ne hagyd, hogy áldozata legyél ennek, se te, se ismerőseid!

Vegyük górcső alá tehát a 2Thesszalonika 2-t, anélkül, hogy bármiféle vallásos szemüveg lenne rajtunk. Elétek tárom most az egész szöveget, olvassátok el néhányszor lassan, és engedjétek, hogy átjárjon és közben a Szent Szellem meggyőzzön és felnyissa a szemeteket az igazságra.
1 Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi hozzá gyülekezésünkre nézve, 2 hogy egyhamar ki ne ingasson józanságotokból, se meg ne ijesszen se lélek, se beszéd, se levél (mintha mi írtuk volna), mintha már itt volna az Úrnak napja. 3 Senki titeket meg ne csaljon semmi módon; mert előbb a szakadás jön el, és megjelenik a bűn embere, a veszedelem fia, 4 aki magát ellene veti és fölibe emeli mindannak, ami Istennek vagy isteni tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be az Isten templomába Isten gyanánt, mutogatván magát, hogy ő Isten. 5 Nem emlékeztek, hogy még mikor nálatok voltam, megmondtam ezeket nektek? 6 És tudjátok, mi az, ami most visszatartja avégre, hogy megjelenjék a maga idejében. 7 Mert már működik a törvénytelenség titka; csak míg eltétetik az útból az, aki most visszatartja: 8 és akkor megjelenik a törvénytelen (akit az Úr megemészt szájának leheletével, és megsemmisít eljövetelének jelenetével), 9 akinek eljövetele a sátán munkálkodása szerint történik mindenféle hazug erőkkel, jelekkel és csodákkal, 10 és az álnokságnak mindenféle csalásával azok között, akik azért vesznek el, mert nem fogadták be az igazság szeretetét, hogy megtartsa őket. 11 És azért küldi rájuk az Isten tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak; 12 hogy mind elkárhozzanak azok, akik nem hittek az igazságban, hanem gyönyörködtek a hamisságban.
2Thesszalonika 2:1-12, Kecskeméthy

Ha ideértél, olvasd még el egy párszor, és aztán ellenőrizd, hogy helyesen elemeztem-e.


Az elemzés

A bibliai elemzés során az induktív bibliatanulmányozást használtam, illetve az érdekes eseteknél a görögöt is elemeztem, sőt, újraalkottam egy mondatot amikor megtévesztően eltért a fordítás (7. vers).* Időnként szemléltető vershivatkozásokat is közlök, melyek fölé az egeret húzva megjelenik azok tartalma.
 1. vers
  • Egy kéréssel kezdődik, ujjászületett hívőkhöz (atyámfiai=testvéreim)
  • Jézus eljöveteléről és a mi hozzá gyülekezésünkről beszél
   • a 2. versben ezt az Úr napjaként említi
   • ez a három egy és ugyanaz
 2. vers
  • Két veszélyforrás:
   • kizökkentés a józan biblikus gondolkozásból
   • megijesztés: szellem (prófétálás, álmok, stb), beszéd, apokrif hamis levél
   • a megtévesztés tárgya: „itt van az Úr napja”
 3. vers
  • Az átverés a végidők sorrendjéről szól, ezt kell rendbetenni
  • VÉGIDŐ 1: eljön a szakadás. Görög apostasia, negatív szó, jelentése: elválás (pl. házassági vagy szövetségi).
  • VÉGIDŐ 2: megjelenik a Bűn Embere = a Veszedelem Fia (v.ö: békessége embere/fia, Lukács 10)
   • a „veszedelem” szó a görögben az apoleia, teljes pusztítést jelent, és az apollumi igei alakból származik, amit Jézus az ördögre használ a János 10:10-ben, hogy pusztítani jött. Ha van Isten Fia, akkor ez itt most az Ördög Fia.
  • A szakadást még meg kell értenünk a szövegből, hogy mitől történik az elválás
 4. vers
  • A bűn embere viszonya az „istenekhez” és magához Istenhez:
   • magát mindnek ellene veti
   • magát fölé helyezi az összesnek
   • itt nem csak Istenről, hanem mindenféle vallásos dologról van szó, ami isteni tisztelet tárgya lehet (pl: templomok, oltárok, szobrok, bálványképek). Tehát vallások, babonák és „istenek” fölöttivé teszi magát, még az Igaz Isten fölé is.
   • („annyira”: görög hoszte, jelentése: olyan mértékben. Ez nem ugyanaz a szó, mint a János 3:16-ben az „úgy”, görög hútó, jelentése: ilyen módon. Isten nem nagy mértékben szerette a világot, hanem olyan módon, hogy… Az evangélium nem a szeretet nagysága, hanem a módja)
   • beül az Isten Templomába: az Új szövetség korszaka a feltámadással, vagy még inkább: pünkösddel köszöntött ránk. Maga Jézus, Pál és a Zsidó levél szerzője is hangsúlyozza, hogy a régi zsidó törvényrendszer, és annak része, a jeruzsálemi templom (ahová néha az első zsidókeresztények is jártak téríteni) csak egy árnyéka volt az eljövendő valóságnak, ami már a Krisztus tulajdona. Pál számos helyen (pl. 1Kor 3:16) hangsúlyozza, hogy az új messiási időszakban már a hívő ember teste lett Isten temploma, Isten többet nem lakik kőtemplomokban – egyetérve a vértanú Istvánnal (ApCsel 17:24, ApCsel 7:48-50). 
  • Tehát a hívő(k) testébe ül be a bűn embere. Ez hogy lehet? Úgy, ahogy Krisztus is a Szelleme által tud beülni a hívő(k) testébe. A bűn embere is egy démoni szellem által tud beülni a hívő(k) testébe
   • miért engedi ezt meg Isten? Az okot a 10-12. versekben fogjuk később találni.
   • vegyük észre a „mutogatva magát”, ami görögül apodeiknumi, és azt jelenti: magáról elterelni a figyelmet és bizonygatni önmagáról, hogy miféle személyiség is ő (jelen esetben: isteni). Ezt látjuk az olyan alkalmakon, amikor „furcsa” dolgok történnek a gyülekezetekben, amit Isten Szellemének tudnak be. Erről majd még beszélek a cikk végén, és videók is lesznek…
 5. vers
  • Ha ezt a thesszalonikaiak Pál korában elfelejtették, akkor mi még inkább ki vagyunk téve a veszélynek, hogy elfelejtsük ezt, és meg legyünk tévesztve!
  • Már Pál idejében is történhettek hamis megnyilvánulások (lásd: 2Kor 11:14)
 6. vers
  • A tesszalonikaiak tudják, mi tartja vissza a Veszedelem Fiát a megjelenéstől. Vajon kiderül a szövegkörnyezetből?
  • A Veszedelem Fiának van egy „maga ideje”, amikor megjelenhet
 7. vers
  • Ez a vers nagyon félre van fordítva, és itt nagyon sokat vesződtem a göröggel, mire megértettem, miről van szó…
   • A tipikus fordítások szerint a törvénytiprás már működik, de csak titokban, amíg el nem távolítják az útból azt a személyt (pl. a Szent Szellemet), aki visszatartja. De nem ez van az eredetiben megírva!!!
  • Ahhoz, amire jutottam, a legközelebbi helyes fordítás az angol MKJV1962 áll:
   • „For the mystery of lawlessness is already working, only he [is] now holding back until it comes out of the midst.
   • „Mert a törvénytelenség titka már működik, csak ő most még visszatartja, amíg ez elő nem jön középről.
  • Ami nagyon eltér a fordításoktól: nem a visszatartó tűnik el az útból, hanem ez (vagy ő) előtérbe nem kerül (megjelenik, létezésre jut) középről. A második félmondat elemzése:
   • „csak” – görög monon: csak, egyedül, a szó eredete a monosz, társaság nélkül, elhagyatott, segítség nélkül szűkölködő – tehát a „csak” kötőszó helyett itt inkább az áll, hogy: „egyedül” – egyedül ő tartja vissza
   • „ő” – görög , E/3 hímnemű személyes névmás. A környezetben a megelőző ilyenek a bűn emberére mutatnak.
   •  „míg eltétetik az útból az, aki” – ide a fordítások be szokták tenni az „ő” vagy „aki” szót hímnemben, de itt nincs semmilyen személyes vagy személytelen mutatónévmás! Az „eltétetik” szó teljességgel rossz fordítás, a görögben ennek ellenkezője(!) a genétái áll (a ginomái ragozása) és azt jelenti: létrejön, megjelenik, feltűnik a színpadon vagy nyilvánosan, elkészül. Továbbá, az „útból” szó is teljesen helytelen, a görögben a meszosz áll, ami azt jelenti: középen, a ragozott ek meszosz pedig középről, vagy valami közül.
  • A picit javított MKJV1962 tehát így néz ki: 
Mert a törvénytelenség titka már működik, egyedül ő tartja vissza most még, amíg elkészül és nyilvánosan színpadra nem kerül középről.
2Thesszalonika 2:7 görög elemzéssel
  • Tehát nem a visszatartó Szent Szellem tétetik félre, hanem két lehetőség van:
   • vagy a visszatartó (a Törvénytelen) személyesen maga kerül nyilvánosságra középről (közülük)
   • vagy a törvénytelenség, amit visszatart a Törvénytelen, az kerül nyilvánosságra középről (közülük)
   • bármelyik is igaz, nem a Szent Szellemet teszik félre az útból (pl. a hívők elragadtatásával), hanem a törvénytelen(ség) lesz nyilvános!
  • Hogy mi lehet itt a közép – vagy közülük, ahonnan megjelenik? Isten Temploma közepéből? Azaz a hívőkből? Közülünk? Erősen lehetséges… (1János 2:18-19)
   • Ilyen nyilvános megjelenést hívőknél már ma is látni, ha valaki tanulmányozni szeretné az interneten a „Kundalini” jelenséget: nevetéssel, kontrollálatlan rángásokkal, és nagyon furcsa megnyilvánulásokkal. Láss néhány videót a cikk végén.

Kicsit álljunk itt meg… pihenjünk és emésszük. Mert úgy néz ki, megint át lettünk verve az intézményes egyházak által (leginkább az olyan amerikai evangéliumi felekezetek, mint pl. a Golgota, stb. által). Lássuk be, hogy itt a szövegben nincs semmilyen Szent Szellem, aki visszatartaná a Törvénytelent, és aki a hívők elragadtatásával együtt távozik az útból. Hanem valami egészen más van itt. Valami, ami a hitehagyással kapcsolatos, hogy a bűn embere ezt használja a megjelenésének az előkészületére. És egy másik valami, amit Isten enged majd meg, és ereszt rá azokra, akik nem szerették az igazságot… Nem lesz itt semmilyen elragadtatás… hanem a langymelegek, azaz a hitehagyók számára tartogat még valamit Isten, ahogy azt Jézus a Jel 3:16-ban előre közölte, hogy kiköpi őket a szájából.


Az elemzés folytatása:

  1. vers
   • VÉGIDŐ 2 kiegészítés: Itt lép színpadra tehát a Törvénytelen is, a törvénytelenség nyilvánossá kerülésével párhuzamosan
   • VÉGIDŐ 3: Az Úr eljövetele, és ezzel párhuzamosan meg is semmisíti a Törvénytelent. Lásd ezzel párhuzamosan még ismét az 1. verset: „a mi Hozzá gyülekezésünk” és a 2. verset: „az Úr napja” E négy dolog egyszerre fog történni:
    • Az Úr eljövetele
    • A Törvénytipró megsemmisítése
    • A mi Hozzá való gyülekezésünk
    • Az Úr napja
    • Ellenőrizd le, ez a 4 pont egyszerre a Jel 19-ben zajlik le!
  2. és 10.  vers
   • A Törvénytelen eljövetele a Sátán munkálkodása szerint történik (görög kata, jelentése: ered vkitől/vmitől, után, szerint, felé, vele)
    • Nocsak? Esetleg a visszatartó a Sátán volt? Mit jelent, hogy „szerint” vagy „vele”? Van itt némi gondolkozni való…
   • Módjai ennek:
    • hazugság (görög: pszeudosz, jelentése: hazugság, tudatos és szándékos hamisság, bármi, ami nem az, aminek látszik [pl. perverz, szentségtelen, megtévesztő elv vagy tan]) –  jelek, erők, csodák
    • csalás (görög: apaté, jelentése: csalás, káprázat, megtévesztés, tévedés, érzékcsalódás)
  3. vers
   • Kik között tud a Törvénytelen munkálkodni a hazugsággal és a káprázatos csalással?
    • akik azért vesznek el, 
    • mert nem fogadták be az igazság szeretetét, hogy megtartsa őket
   • Hogyan védekezhetünk a Törvénytelen munkáival szemben?
    • be kell fogadnunk az igazság szeretetét
    • hallottad-e már valaha „megtérő ima” esetén, hogy: „fogadd be az igazság szeretetét”? Én még sose, csak azt a homályos valamit, hogy „fogadd be Jézust”. Oké, de melyiket? Amelyiket Pálék hirdettek? (2Kor 11:4)
   • Akiknél ezeket a bizarr dolgokat látjuk, ne tekintsük hívőknek, hanem tekintsük őket elveszőknek
    • intenünk kell őket
  4. vers
   • Itt egy meglepetés történik: Isten is csinál valamit
    • rájuk teszi az Isten tévelygés erejét!!!
    • akik benne akarnak maradni az igazság nem szeretetében, azoknak Isten egy idő múlva megpecsételi a döntését!
   • De miért engedi Isten?
    • hogy higgyenek a hazugságnak
   • Ha úgy érzed, ez igaz rád, azonnal borulj térdre, bánd meg az összes tévelygésedet, hátha még nem csúsztál le arról, hogy kegyelmet kapj Istentől. Mindenképp kérdezd meg Istent: „Úr Jézus, vajon én is tévelygek? Ha igen, ments ki engem gyorsan!”
  5. vers
   • Az ítélet
    • hogy mind elkárhozzanak azok, 
    • akik nem hittek az igazságban, 
    • hanem gyönyörködtek a hamisságban.
   • Egyértelműen kik ellen van: akik már egyenesen gyönyörködtek a hamisságban.
    • itt a hamisság ugyanaz a szó, mint a Szeretethimnuszban, hogy a szeretet „nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággl” (1Kor 13:6)
    • a hamis antikrisztusi szeretet mindig azt fogja hirdetni: nem kell olyan komolyan venned, túl messzire mész, ők is a testvéreink, ne ítéld el, amit csinálnak. Onnan ismered fel a hamis szeretetet, hogy az igazságot félretéve azt akarja, hogy köss kompromisszumot mindenki elfogadásával: pontosan ez az antikrisztus egységes világvallásának a küszöbe! Ő nem gyűlölettel és karhatalommal fogja véghez vinni a világegyesítést, hanem a „gyerekek, elég volt már a megosztásból, hagyjuk abba és szeressünk mindenkit” propagandával. És aki nem lesz „toleráns”, azt fogják üldözni és kirkeszteni.
   • Tedd most fel a kérdést: te melyik szeretetet képviseled? Kinek az oldalán állsz?
    • a mindent befogadó szeretetet (ami csak épp az igazság szeretetét nem fogadja be)
    • vagy az igazság szeretetét, amely inti a tévelygőket is a megtérésre

  Elemezzünk ki egy valós példát:

  Hogy bemutassam a valóságban is ezt a szellemet, leközlök egy videót, amit nemrég osztott meg Daniel Kolenda, Reinhard Bonnke utódja a facebook oldalán, hogy szerinte ez Istentől való:


  Daniel Kolenda az itt megnyilvánuló szellemet képviseli, amit Kenneth Hagin is. Figyeljük meg ennek a szellemnek a gyümölcsét. Itt az emberek nevetnek és kontrollálhatatlanul rángatóznak. Azt mondják erre azok, akik ezt képviselik, hogy ez az „öröm a Szent Szellemben”. De valóban? Vizsgáljuk meg!

  Az Istentől jövő Szent Szellemnek ugyan gyümölcse az öröm, de van egy másik gyümölcse is Neki, amit el szoktak felejteni: az önuralom (Gal 5:22-23). Az egyik gyümölcs nem mehet a másik ellen, minden szép rendben történik.

  Ilyen nem kontrollálható rángásokat démonűzéskor lehet megfigyelni, amikor a tisztátalan szellem irányítja az izmokat, az illető személy akaratától függetlenül. Ezt azért mondom, mert magam is veszek részt gyógyításban és ördögűzésben. A Biblia ugyanakkor elmondja, hogy a Szent Szellem alárendeli magát a prófétának (1Kor 14:32), tehát a valódi próféta és a benne lévő Szellem kölcsönös akarat által működik együtt, nincs olyan, hogy a Szent Szellem leuralja azt, akiben van. Van sok másik próféta szellem, de ők nem szentek, hanem tisztátalanok.

  Fontos még, hogy Isten Szelleme meggyőz téged a bűnről, hogy mocskosok vagyunk a Szent Isten szemében, az igazság szerint ítélet vár ránk, amit Jézus hordozott, pedig nekünk kellett volna bűnhődni. Ha egy szellem nem szent, akkor csak gonosz lehet és az antikrisztus egységes világvallását építi a hamis mindent elfogadó szeretet nevében. Ez a tévelygés ereje, amit Isten azokra zúdít, akik nem fogadták be az igazság szeretetét!

  Amennyiben tehát ilyet tapasztalsz egy alkalmon, akár a Felházban, akár máshol, akkor menekülj és figyelmeztesd társaidat is. Daniel Kolendától és rendezvényeitől pedig óvva intelek titeket, amíg meg nem tér ebből. Hasonlóképp mindenféle Awakening rendezvénytől is. Továbbá, itt egy felsorolás még.


  További videók:  A Kundalini jóga energiáról nem keresztény szemmel:

  Ha a youtube-ba beírjuk, hogy kundalini és megnézünk nem keresztény beszámolókat, ott is fogunk találkozni olyannal, hogy valaki lejött a drogról, pozitív önértékelése lett, vagy épp egy küldetéstudata lett. Mindegyik azt mondja, az élete drasztikusan megváltozott azóta, és álmok, látomások, stb-k is követik. Itt van pl. egy videó, amiben egy fickó beszámol erről. Ezen videók alatt arról is szó esik, hogy egyre többeknek van már aktiválva a kundalini energiájuk. És ugyanez megy a gyülekezetekben is! Nem azért osztom meg, hogy ajánljam, hanem, hogy mindenkit távol tartsak a törvénytelenség titkától!


  Összefoglalás:

  • Végidők sorrendje
   1. Hitehagyás (elválás az igazság szeretétől)
    • A hitehagyás mértéke egyre nő
    • Ezalatt a törvénytelenség titka már működik
   2. A kellő időben a Törvénytelen és a törvénytelenség színpadra lép, nyilvános lesz
    • Istenként ül Isten Templomába (az igazságot nem szerető hívők testébe)
    • Mutogatja magát és győzködi az embereket, hogy ő Isten
    • Káprázatok, csalások, hazugságok, megtévesztő jelek, csodák
    • Isten közben rájuk küldi a tévelygés erejét, hogy elkárhozzanak
   3. Az Úr eljövetele, és ezzel egyidőben:
    • A Törvénytipró megsemmisítése, 
    • A mi Hozzá való gyülekezésünk, 
    • Az Úr napja
  • Kundalini szellem, a hindu Szent Szellem utánzat
   • Egyre több és több gyülekezetben terjed
    • beül Isten Templomába, a hívők testébe
    • magát minden fölé helyezi
    • Istenként (Szent Szellemként) tünteti fel magát
   • A hitetlenek beszámolóival hasonló élmények
    • intenzív szeretet-érzés, 
    • élet-átváltozás, 
    • „szabadulások” függőségektől, 
    • extra energia, 
    • küldetéstudat
    • öröm
    • nevetés
    • rángatózás
    • spirituális látomások
  • Hogy melyik szellemet fogadod be, azon múlik, hogy
   • befogadod-e az igazság szeretetét
   • vagy gyönyörködsz a hamisságban


   Fogadd be az igazság szeretetét és nyugodt lesz az életed.


   * A görög szöveg elemzéséhez a következő eszközöket vettem igénybe:

   Kapcsolódó cikkek:

   facebookos hozzászólás:

   3 bloggeres hozzászólás:

   1. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

    VálaszTörlés
   2. Attila, áldjon az Úr!
    Értem, érzem a kétséget ebben és az előző írásodban a tapasztalható megnyilvánulások miatt, de szerintem nagyon óvatosnak kell lenni. Mert mi van ha valaki pont abban a "fertőzött" gyülekezetben igazán megtapasztalja (akár csak néhányan is) a Szent Szellem érintését, mert Istenre néz nem az intézményre! Bízzuk a Mennyei Édesapánkra mennyire igazak ezek a gyülekezetek.

    "22. A Jeruzsálemből érkező írástudók pedig azt mondták, hogy Belzebub van benne, és hogy az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket.
    ...

    28.Bizony mondom nektek, hogy az emberek minden bűne meg fog bocsáttatni, még a káromlások is, bármennyi káromlást is szóljanak,
    29.de aki a Szentlelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem vétkes marad bűne miatt örökké.
    30.Mert azt mondták róla, hogy tisztátalan lélek van benne."

    Aki bennük van -az adott gyülekezetben- és az intézménytől, tradícióiktól, azok pásztoraitól, stb. várja a megváltást, ebbe helyezi a bizalmát, életét és nem Jézusba, legyen bár tökéletesen az Úrtól való gyülekezet, elveszhet. 
    Ha Jézus van a középpontjában, világosságban van, még ha "furcsa" is a környezet.

    De valóban értem a vágyat, hogy megmentsd őket, de veszélyes megközelítés ez...
    Az Úr segítsen minket ebben a zűrzavarban

    Tibor

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. Szia Tibor, itt most nem arról beszélünk, hogy Jézust megvádolták, Belzebubbal űzi ki az ördögöket. Magam is űzök ördögöt, és már ilyen kundalinit is űztem "szentszellemes" keresztényből. Hanem arról, hogy az igazi Jézust képviseljük és az Ő tanításait, vagy egy felvizezett love love üzenetet egy hamis Jézussal. Jézust nem választhatod szét a saját tanításától. A kundalinisek sosem egy konfrontáló Jézust, hanem egy szerethető télapó Jézust hirdetnek, aki nem szembesít a bűnnel és az ítélettel. Ez is a tévelygés része.

     Más Jézus, más szellem, más evangélium.

     Törlés