MyMenu1

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2011. október 28., péntek

Mi az igazi "megtérés"?

A bibliai törvényszerűségek szerint élő emberek egy olyasféle, a mi erőfeszítésünket is igénylő "megtérést" hirdetnek, hogy abba kell hagyni a bűnt, meg kell fordulni és ezután Istenhez kell jönnünk. De ez nem az újszövetségi megtérés. Hanem egy igen csak körmönfont cselekedetalapú doktrína. Ezt teológiailag úgy nevezik, hogy "Lordship Salvation". Nincs magyar megfelelője, talán a "teljes önátadásból fakadó üdvösség", vagy a rövidebb "üdvösség önátadás által" kifejezéssel lehetne átadni.

Ez a tan azért veszélyes, mert azt állítja, hogy Jézust előbb életünk urává kell tegyük, és csak ezután lehet ő a megváltónk. Ez éppen az evangélium ellentéte. Az evangélium szerint Jézusnak előbb kell életed megváltójának lennie ahhoz, hogy úrrá válhasson életedben!

A megtérés Isten ajándéka. Ha úgy érzed, hogy saját képességeid és lehetőségeid miatt voltál képes megtérni, akkor még büszkeségben vagy és egyértelműen cselekedeteidben bízol. Az egyetlen dolog, ami üdvözíteni tud, nem más, mint Jézus vére, és ez az új szövetség nem a törvény megtartására épül. A törvényt megtartó (vagy rá nagy hangsúlyt fektető) prédikátorok ezt a fajta "megtérést" hirdetik. Ehelyett viszont a Biblia azt mondja, a megtérést az ÚR adja, és ez nem az önerőből történő bűnöktől való elfordulás, mert akkor ez azt jelentené, hogy már azelőtt jónak kell lenned, hogy kereszténnyé válsz. Az üdvösség önátadás által tehát egy hamis tanítás, mivel a Biblia szerint senki sem jó, és nincs, aki keresné Istent, mindenki teljesen hasznavehetetlen és romlott.

Néhány igevers, ami a megtérést, mint Isten ajándékát támasztja alá:
Ezek hallatára megnyugodtak és dicsőítették az Istent, mondván: íme már a pogányoknak is megadta az Isten a megtérést az életre!
ApCsel 11:18
Isten adta a megtérést a pogányoknak.
Ezt mondta Pál: János a megtérés keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy higgyenek abban, aki ő utána jön, vagyis a Jézus Krisztusban.
ApCsel 19:4
János úgy merítette be az embereket, hogy azt mondta nekik, Jézusban higgyenek. (A "mondván" a bemerítés módját mutatja be, párhuzamosságot fejez ki: amikor bemerítette őket, ezt mondta.)
Avagy semmibe veszed az ő jóságának, elnézésének és hosszútűrésének gazdagságát s nem gondolod meg, hogy az Isten kegyessége megtérésre vezérel?
Róma 2:4
Isten jósága, kedvessége az, ami az embert rávezeti a megtérésre.
...aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket; talán ha adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére...
2Tim 2:25
Isten adja a megtérést az ellenszegülőknek, azzal a céllal, hogy megismerjék az igazságot. Szó szerint: hátha Isten megadja, hogy beletérjenek az igazság megismerésébe.

A megtérés tehát a valóigazság elfogadása! Nem a törvény megtartása!

Az Újszövetségben az a szó, amit megtérésnek fordítanak, a görög metanoia, ami a meta (után, túl, vele) előljárószóból és a noeo (vizsgálat vagy tapasztalat után felfogni vagy gondolni) igéből tevődik össze.

Ebben az összetételben az előljárószó időbeli és változásbeli jelentést ötvöz, amit úgy fejezhetnénk ki, hogy után és más, tehát maga az összetétel ezt jelenti: máshogy gondolni ezután. A metanoia tehát elsősoron egy valami után történő gondolkozás, ami eltér az azt megelőzőtől; egy olyan goldolkozásváltás, ami megbánással és magaviseletváltoztatással jár, "az elme és szív megváltozása", vagy "az öntudat megváltozása". (Wipekedia)

Előbb újjászül minket a Szentlélek, csak azután leszünk megtérők!

Jézus Krisztus evangéliuma nem csak megtérésre hív, hanem meg is termi azt. Amikor Ninive népe (Jónás 3:5-10) meghallotta, hogy Jónás Isten Igéjét hirdeti, akkor ők elhitték az üzenetet, és Istenhez fordultak. Nem akármilyen üzenet, hanem az evangélium Isten eszköze arra, hogy megtérést idézzen elő.

Isten mindenkit megtérésre hív az evangélium meghallása által. Maga Isten adja meg a teljes megtérést, amikor az egyes emberek hittel reagálnak a megtérésre hívásra, tehát elhiszik, hogy Jézus mindenki bűnéért feláldozta magát.
Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.
Róma 10:17
A megtérést Isten adja. Az ember nem tud valódi változást bemutatni életében, mielőtt ő maga meg ne változott (meg ne tért) volna, hogy annak a változásnak vagy megtérésnek a gyümölcsét teremje.

Újonnan kell születned, Istentől, és Krisztusban egy új természetet kapnod, mielőtt a megtérés meglátszódhatna életedben!
Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint; igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik.
Efezus 2:1-2
A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes: mert csak lelki módon lehet azokat megítélni.
1Korinthus 2:14
Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.
2Korinthus 5:17
Mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által.
1Péter 1:23
A megtérést Isten adja, nem az ember munkálja ki. *


Jézus áldozatában higgy, ez a megtérés, ettől lesz nyugodt az életed.

* A Gospel of Grace blog egy cikkje alapján fordítva és kiegészítve.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése