MyMenu1

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2011. június 2., csütörtök

Dávid parittyaköve

Léteznek olyan Isten-bolondok, akik minden akadályon simán túllátnak és győznek. Míg néptömegek állnak az óriással szemben, és racionális eszük csak félelmüket generálja, addig ezek az őrültek minden szabályt fölrúgva egyenest nekirohannak a legyőzhetetlennek vélt ellenségnek. Nos, a Biblia elmondása szerint Isten ezeket a bolondokat szereti. Legalábbis Dávid ilyen volt, aki nem önmaga kis termetére, sem harci felszerelésére, de még csak nem is az óriás előnyére tekintett. Vajon hogyan győzte le Góliátot? Azt hiszem, elég volt a langyi-bangyi kis vicces, megnyugtató tanításokból.

Nem akarok sokat rizsázni, mivel az egész Biblia Jézusról szól, 1 így bátran kijelentem, hogy az a parittyakő, ami legyőzte Góliátot: Jézus volt! Ezt legalább olyan merészen állítom, ahogy Pál is mondja az 1Korinthus 10:4-ben, hogy az a kőszikla, amelyből a pusztában a zsidók vizet ittak, Krisztus volt. Ennyit a bevezető fölösleges mellédumáról. Nem Dávidról, se Góliátról fogok beszélni, hanem arról a győzelemről, ami Krisztusban a mienk. Mert ha Ő azért halt meg, hogy megsemmisítse Sátánt, és mi Benne vagyunk, akkor Sátán vádlásai ellenünk is hatástalanok. 2

E cikkem célja minden kertelés nélkül, hogy Jézus megváltottjait arra bátorítsam, ne féljenek Sátántól többé, hanem álljanak ellen és elfut! Bár sajnos van egy csomó tanítás arról, hogy adjuk meg a tiszteletet Sátánnak (Júdás levelében pl. Mihály arkangyalra szoktak hivatkozni), ezzel szemben Dávid abszolút nem tisztelte Góliátot, sőt, ki nem állhatta, hogy Isten nevével játszik és az Övéit csúfolja:
Ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni meri az élő Isten seregét? 3
Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek URának, Izráel csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az ÚR, leváglak és a fejedet veszem, a filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izráelben. És megtudja az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az ÚR. Mert az ÚR kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. 4
A beszámoló elmondja, Dávid erősebb volt Góliátnál, pedig csak parittyája és köve volt. Emlékezetekbe juttatom, hogy mi nem test és vér ellen harcolunk, 5 hanem a világot megtévesztésben tartó Sátán ellen és az ő körülmetéletlen filiszteusai ellen. Ez a csata le van játszva a kereszten (kő), nekünk csak el kell hinnünk (parittya), hogy legyőztük a Gonoszt. 6

Dávidnak tele volt a hócipője hogy itt valaki nagyoskodik és gyalázni meri Istent és az övéit. Emlékeztek, hogy Jézus az ő népét üldöző Saulnak ezt mondta: miért üldözöl engem? 7 Aki Jézus népét üldözi, az Jézust üldözi. Góliát, aki Izraelt gyalázza, Istent gyalázza. Sátán, aki az újjászületetteket vádolja, a Megváltót gyalázza, azt, akinek adatott minden hatalom, akinek nevére Sátán is meghajol.

Érthető? Tudunk azonosulni Dáviddal? Nem unjuk még, hogy Sátán állandóan vádol minket és azokat, akikért Jézus meghalt? Fel kell ébrednünk az álomból. Jól ismerjük az ördög szándékait! 8 Ne legyünk olyanok, mint a többiek, akik az óriás erejére néztek, nem Istenükre. Dávid simán visszabeszélt neki és legyőzte. Amikor ezt mondta: "kezembe ad", és ezt: "Ő ad a kezünkbe", akkor eszünkbe kellene jutnunk, hogy az "adni" szó nyelvtanilag a kegyelem főnév igei kifejezőeszköze. "Úgy szerette Isten e világot, hogy adott (egyszülött Fiát)." 9 "Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta." 10 Keressétek először Isten országát és ... megadatik." 11 "Kérjetek és adatik." 12 "Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen az Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében." 13 Stb.

Szóval, hit-parittyánkból röpítsük el kövünket, Jézus befejezett megváltását, és kezdjük úgy kezelni Góliátot, ahogy Dávid tette. Vegyük csak pl. végig a tízparancsolatot és alkalmazzuk Sátánra, a tisztelt ügyész úrra, aki nem akar megszűnni vádolni Isten választottjait. 14 Elvégre meg van írva: amilyen ítélettel ítélsz, olyat kapsz te is. 15 Mivel Jézus meghalt értünk, de őérte nem, így azt hiszem, Sátán elég nagy bajban van, amikor Isten törvényét őtörvényeskedőségére alkalmazzuk. Hiszen angyalok fölött fogunk ítélkezni! 16

Szóval, a tízparancsolat az ügyészre alkalmazva: *

1. Ne legyen más istened rajtam kívül!
Ki vagy te, aki itt gyalázol minket, miközben te folyamatosan magadat teszed istenné a feltámadt Úr Jézus helyett? Soha nem voltál Úr és nem is leszel az soha! És mivel nem szereted az Úr Jézus Krisztust -- Pál szavaival élve -- legyél átkozott, 17 és hiúsuljon meg minden terved életemre!

2. Ne csinálj magadnak faragott képet... Ne imádd és ne tiszteld azokat.
Szóval, ki is itt az eretnek szektás? Ki is szakadt el az igazságtól? Itt jössz nekünk mindenféle faragott mesékkel, istenképekkel, meg vallásos törvényekkel és földhözragadt látható önigazító módszereiddel és filozófiáiddal, de én a feltámadt Jézus nevében megyek ellened, aki még ma eltapos téged a lábaim alatt! Míg te nem ismered el Isten igazságát és a magadét igyekszel érvényesíteni, 18 addig én egyedül Őt tisztelem és az Ő nevére hajlok meg, de te is meg fogsz azon a napon, amit én alig várok, és egyenesen élvezni fogom!

3. Ne mondd ki hiába Istenednek, az ÚRnak a nevét, mert nem hagyja az ÚR büntetés nélkül.
Azért a sok kreált misztikus "jézusaidért" 19, meg hamis istenedért, no és persze alattvalóid szájába adott káromlásaidért még számolni fogsz! Te vádolsz minket? Jaj neked, képmutató!

4. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt!
Van olyan nap, hogy ne vádolnál minket? 20 Képmutató! Hát nem emlékszel meg az Úr szombatjáról, amikor Jézus a sírban volt, amikor elvette a pokol és a halál kulcsait tőled? Nem szűnsz meg elferdíteni az ÚR egyenes újait, te minden igazság ellensége?! 21 Akik az Úr szombatját megszegik, meg kell kövezni! Kövezzen meg téged az Úr kénköves tüzes esővel! De én megemlékezem az Úr szombatjáról és ebben legyőzlek téged! Az én szombatom Jézus befejezett megváltói munkája, ezért nekem már semmit sem kell tennem, hogy elnyerjem Isten tetszését! És ebben megnyugszom. Te pedig rettegj és nyugtalankodj, mert kevés az időd már!

5. Tiszteld apádat és anyádat!
Jó lenne, ha abbahagynád az újjal való mutogatást Isten népe ellen, és elgondolkoznál azon, ki is lázadt fel először Teremtője ellen. 22 Mielőtt ránk mutatnál gondolom, tudsz Bibliát olvasni, és nagyon jól tudod, hogy Jézus azért jött, hogy a bűnösöket megmentse, akik közé hála a kegyelemnek, még én is beleférek! 23 Jézus értem meghalt, érted nem! Az engedetlen gyerekeket pedig meg kell kövezni! 24 Nekem hosszú életem lesz a mennyben, te pedig irigykedhetsz, hogy onnan dobtak ki, ahová engem felvettek.

6. Ne ölj!
Ha jól emlékszem te embergyilkos vagy kezdettől fogva, és azért jöttél, hogy öljél és pusztítsál. 25 Hála Istennek, Jézus meg azért, hogy a te bűnös munkáidat lerontsa 26 és hogy nekünk életünk legyen, méghozzá bőséges! 27

7. Ne légy házasságtörő!
Hány és hány embert csaltál már meg a kreált meséiddel és törtél házasságot az ember és Isten kapcsolatában? Vagy nem emlészel arra, amit Édenben műveltél Isten és az ember kapcsolatával? Isten azért teremtett minket, hogy az Ő szerelmesei legyünk, hogy gyönyörködjünk Őbenne, 28 hogy kívánjuk Őt és erejét, 29 hogy egy test legyünk Vele, Ő mibennünk és mi Őbenne, 30 te meg itt jössz és lealacsonyítod a legfenségesebb dolgot, azt a nagy titkot, hogy Jézus, a férfi "ezért" a Kincsért, aki én vagyok és többi hívő testvérem, mindent otthagyva életével megvásárolta e világot, ragaszkodik hozzánk, jövendőbeli feleségéhez, és leszünk ketten egy testté örökkön örökké? 31

8. Ne lopj!
Isten nem adja dicsőségét másnak, te meg folyamatosan ellopod tőle! 32 Másrészt ellopod az emberek idejét, szeretetét, elhívását, és mindent, csak nehogy Krisztus dicsőségét meglássák. 33 Te semmit nem tudsz adni, csak elvenni, nem hogy meg nem halnál értünk, de még életünket is ellopnád! Ellopod emberek egészségét, holott Jézus elhordozta minden gyengeségünket? Démonaid is annyira csórók, hogy működésükhöz és vágyaik kifejtéséhez is mások testének ellopására van szükségük. Bálványaid dicsősége is csak addig tart, míg sikerül ellopnod Isten imádatát az emberek szívéből. 34 De amint megtérnek, bálványaid semmit sem érnek! Szánalmas egy alak vagy te és körülmetéletlen sereged!

9. Ne tanúskodj hamisan!
Hogy is állunk azzal a sok tévtanítással, bibliai igazságok kiforgatásával, hamis vallással? Hogy Allahnak nincs fia? Hogy Jézus nem támadt fel testben? Hogy a majomtól származunk? Mi a helyzet a Szentlélek pártfogói és vigasztalói munkáját káromló Mária-imádatoddal, Jézus megváltásába belekotyogó Mária-kultuszoddal, Jézus csodáit imitáló kegyhelyeiddel, Jézus befejezett munkáját meghamisító eucharisztiáddal, a Szentlélek kenetét helyettesítő egyházi tanítói hivataloddal, azzal a rengeteg angyalok által közölt új kinyilatkoztatásaiddal, amire a Biblia azt mondja, aki más evangéliumot hirdet, legyen átkozott? 35 Hogy állsz a reinkarnáció istenítéletet elodázó csalásával? 36 A sok okkult és megtévesztő varázslásoddal? 37 A hamis világi boldogság evangéliumoddal, amit különféle szerekhez és érzésekhez kötsz? 38 Hamis sztárjaiddal? 39 Az egész világoddal, amit hazugság és megtévesztés által építesz? 40 Nem csoda, hogy Jézus azt mondta: amikor hazudsz, akkor szólsz a magadéból! 41

10. Ne kívánd felebarátod házát! És semmit, ami a felebarátodé!
Irigykedsz arra a házra, amit Isten nekünk készít a mennyben? 42 Ez minden motivációd? Ennyit tudsz? Ezért görcsölsz annyit, hogy az embereket megfoszd a mennytől és az Istennel való szeretetkapcsolattól? Tényleg ennyire szánalmas vagy?

Szóval, ha legközelebb valamiféle vád érne, vagy valami "misztikus", ismeretlen betegség próbálna gyötörni, csak jusson eszünkbe, hogy maga a Vádló a legnagyobb képmutató, a "törvénytipró". Hajítsuk el parittyakövünket, Jézus befejezett munkájába vetett hitünket, és győzzük le az élő Isten seregét gyalázó és vádló Góliátot. Erre két mód adatott: 43
1. A Bárány vérével. Higgyük el, hogy Jézus vére megtisztít minket minden bűntől, így levágjuk Góliátot saját életünkben.
2. A Jézusról való bizonyságtétellel. Mondjuk el másoknak is, és vágjuk le Góliátot más emberek életében is.

Vágd le a vádló Góliát fejét saját vádló-kardjával és nyugodt lesz az életed.


* Ez egy szemléltetés az ellenállásra. Aki akarja, vegye komolyan és alkalmazza.
1János 5:39.  2Zsidók 2:14.  31Sámuel 17:26.  41Sámuel 17:45-47.  5Efezus 6:12.  61János 2:14.  7ApCsel 9:4.  82Korinthus 2:10-11.  9János 3:16.  10Róma 8:32.  11Máté 6:33.  12Lukács 11:9.  132Péter 1:2.  14Jelenések 12:10.  15Máté 7:1-2.  161Korinthus 6:3.  171Korinthus 16:22.  18Róma 10:3.  192Korinthus 11:4.  20Jelenések 12:10.  21ApCsel 13:10.  22Ézsaiás 14:13-14.  231Timóteus 1:15-16.  245Mózes 21:18-21.  25János 8:44, 10:10.  261János 3:8.  27János 10:10.  28Zsoltár 37:4.  29Zsoltár 105:4.  30János 17:20-23.  31Efezus 5:31-32, Máté 13:44.  32Ézsaiás 42:8.  332Korinthus 4:4.  34ApCsel 19:27.  35Galata 1:8-9.  36Zsidók 9:27.  37ApCsel 8:9.  38Hóseás 4:11.  391János 2:15-17.  40Lukács 4:6 .  41János 8:44.  42János 14:2-3.  43Jelenések 12:11.


Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

1 bloggeres hozzászólás:

  1. Ez az írásod löketet adott a következő blogbejegyzésemhez! Nem tudtam, mit írjak, de ez már a múlté! Nem is képzeled, mekkora meglepetés fog rád várni a mennyben, amikor meglátod az élő kincseidet, akiket gyűjtöttél!

    VálaszTörlés