Menü

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2012. augusztus 18., szombat

Mennyei öröm egy perc alatt!

Szeretnéd, ha életed egy perc alatt gyökerestül megváltozna és a mennyei öröm belépne az életedbe? Nos, akkor hadd ajánljam figyelmedbe Péter apostol szavait, melyeket, mikor kimondott, még maga sem tudta, mi fog történni hallgatóságával. Ám, ami ezután történt, az valami leírhatatlan... De minek is szaporítsam tovább a szót? Készítsd fel szívedet, és ne engedd, hogy bármi is megzavarjon és megraboljon attól, ami rád vár!


Az üzenet

Íme Péter egyperces üzenete:
36 Ismeritek azt a beszédet, amelyet Isten elküldött Izrael fiainak, hogy hirdesse a megbékélést Jézus Krisztus által – aki Ura mindennek. 37 Ismeritek azt a dolgot is, ami történt az egész Júdeában, Galileától kezdve, azután a vízbe merítés után, amelyet János prédikált. 38 Tudtok arról is, hogy a názáreti Jézust hogyan ruházta fel az Isten Szent Lélekkel és hatalommal. Ő széjjeljárt jót téve és meggyógyítva mindenkit, aki az ördög hatalma alatt volt – mert az Isten volt vele. 39 És mi vagyunk tanúbizonyságai mindazoknak, amiket Jézus mind a zsidók tartományában, mind Jeruzsálemben cselekedett – akit fára feszítve megöltek. 40 Őt az Isten feltámasztotta harmadnap, és megadta neki, hogy megjelenjen nyilvánvalóan. 41 De nem az egész népnek, hanem csak az Istentől eleve kiválasztott tanúbizonyságoknak: nekünk, akik együtt ettünk és együtt ittunk vele, miután feltámadt halottaiból. 42 És megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot, hogy ő az Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. 43 Erről a próféták mind bizonyságot tesznek, hogy bűnei bocsánatát veszi az ő neve által mindenki, aki hisz őbenne. *

A hatás nem maradt el...

Mire Péter, aki Isten Lelke által szólt, eljutott idáig, hallgatóságára leszállt Isten mennyei öröme és jelenléte. Isten ugyanis kitöltötte rájuk Szent Lelkét, és ezáltal elkezdtek mennyei nyelven beszélni. Meglátták Isten jóságát és jelenlétében annyira felszabadultak, hogy elkezdték dicsérni őt. Hittek Jézusban, újjászülettek és örök életet nyertek! Mindezen dolgokat magam is átéltem és tapasztaltam! Ha szeretnéd te is megtapasztalni Isten jelenlétét, olvasgasd lassan és elmélkedve a fenti üzenetet egész addig, míg hit nem támad szívedben!


Add tovább!

Ez az üzenet annyira fantasztikus, hogy az emberek találkozhatnak Istennel bűneik bocsánatát véve és végre megbékélve Jézus által! Nem bonyolult. Olvasd a Bibliát és beszélj Jézusról, életéről, tetteiről, haláláról, feltámadásáról és mindezek szemtanúiról. A többit bízd Istenre. Én magam pl. a fenti szöveget átbogarászva valami ilyesmit mondanék (illetve remélhetőleg sikerül ezekről beszélnem):
2000 éve Isten elküldte Jézust a mennyből Izrael földjére, hogy elmondja az embereknek, Isten ki szeretne békülni velünk. Ezt Jézus élete és tettei által mutatta meg, akinek hatalma van mindenek felett. Miután egy János nevű ember a Jordán folyó vizébe merítette a bűneiket bánókat, a Názáretből származó Jézus Isten Szent Lelkének erejét kapta, hogy Júdea és Galilea vidékein széjjeljárva jót tegyen és gyógyítson mindenféle testi és lelki betegséget, amikkel az ördög gyötörni szokta az embereket. Mivel Isten vele volt, az emberek sorra meggyógyultak. Tanítványai szemtanúi voltak mindezeknek, és ott voltak akkor is, amikor Jézust keresztfára feszítve megölték. Ám Isten harmadnap feltámasztotta Jézust, és bizonyos előre kiválasztott szemtanúknak megadta, hogy bizonyíthatóan megjelenjen nekik. Például tanítványai többször is együtt ettek és ittak vele feltámadása után. Jézus elrendelte, hogy hirdetnünk kell az embereknek, hogy ő maga, Jézus Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. De már a Jézus előtti próféták is leírták, hogy mindenki bűnbocsánatot kap, aki életét rábízva hisz őbenne, név szerint ebben a Jézusban.
A lényeg mindenképp az, hogy Jézust Isten küldte békülésképp az emberekhez, hogy nem mindennapi életet élt, hogy meghalt a kereszten, de feltámadt, hogy egy nap ő fog ítélni mindenkit, de ha hiszel benne, akkor bűnbocsánatot és megújult életet kapsz; és a mennybe jutsz, nem pedig az ítéletre.

Van már üdvösséged? Megkaptad-e már a Szent Lélek ajándékát? Ha válaszod: nem, higgy Jézusban, vedd bűneid bocsánatát, és megkapod!


Egy kis segítség a megértéshez

Érdeklődőknek közzéteszem még Péter üzenetének vázlatát. Ha netán gondod lenne a megértésével, illetve, ha szeretnél tisztában lenni, mit mondj el az embereknek, ha Istenről vagy Jézusról kérdeznek, talán ez segít:

1. Az Istennel való kibékülés üzenete
a) Isten először az izraelieknek küldte el üzenetét,
b) hogy a Vele történő megbékélést hirdesse nekik.
2. A megbékélés hirdetője Jézus
a) Isten a megbékélést Jézus Krisztus szavai és tettei által hirdette,
b) aki Úr minden dolog felett, tehát minden felett hatalma van.
3. Jézus élete és szolgálata
a) Miután János bemerítette az embereket a Jordánba,
b) a Názáretből származó Jézust Isten felruházta Szent Lélekkel és mennyei hatalommal,
c) aki ezután szertejárt Júdeában és Galileában,
d) sok jót tett és
e) meggyógyította a betegeket, akik az ördög hatalma alatt voltak.
f) Mindezt Isten jelenlétével és erejével tudta megtenni.
4. Jézus halála, feltámadása és tanúi
a) Jézus tanítványai szemtanúként látták tetteit, megölését és feltámadását.
b) A tanítványok látták tetteit a zsidók tartományaiban és Jeruzsálemben
c) Látták, ahogy Jézust fára feszítve megölték,
d) Látták, ahogy Isten feltámasztotta harmadnap és megadta neki, hogy testileg nyilvánvalóan megjelenjen az Isten által előre kiválasztott tanúknak
e) Jézus feltámadása után együtt evett és ivott tanítványaival
5. Jézus parancsa, mit kell hirdetni
a) Jézus elrendelte tanítványainak, hogy a következőket hirdessék:
b) Jézus Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak
c) Viszont mindenki bűnbocsánatot kap, aki hisz Benne és Őbelé veti bizalmát.
d) Erről már a Jézus előtti prófétai iratok is bizonyságot tettek.

Higgy Jézusban és bűneid bocsánatát véve nyugodt lesz az életed.


* Idézet: Péter beszéde Kornéliusz házanépéhez, Apostolok cselekedetei 10:36-43, Károli Gáspár fordítása alapján. A számozás a Biblia tagolására szolgál. Az olvashatóság kedvéért a kiegészítések tőlem.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése