MyMenu1

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2011. március 8., kedd

Az utolsó "kenet"

Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de számomra van egy idegesítő dolog, mégpedig az ún. karizmatikus mozgalomban. Ezt a misztikus izét pedig úgy hívják, hogy "kenet". Na most én erre a karizmatikus kalamajkára szeretném feltenni az utolsó kenetet!

Például szokták mondani, micsoda kenet van a pásztoron! (Ezt általában a decibelből és a "határozottságból" szokták lemérni.) Vagy micsoda kenet van a zenén. Ezzel valami olyasmit sugallva, hogy ők különlegesek és speciálisak. Számomra annyiszor az jött le ebből, hogy igen, több odaszánás kellene, és akkor esetleg ti is olyanok lennétek, mint mi.

Lehet félreértek valamit, de mint újszövetségi keresztény azért nem ártana megnézni, a Biblia szerint mi is az a kenet...

Az ószövetségben ugye a kenetet papok és királyok szolgálatba állítására használták. Természetesen erről egy újszövetségi hívőnek az 1Péter 2:9 kellene eszébe jutnia:
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
Ugyanezt ismétli meg János a Jelenések 1:6-ban, ahol is Jézusról azt írja, hogy:
És tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen.
Erről beszél még Pál is a 2Korinthus 1:21 alatt:
Aki pedig minket ti veletek egybe Krisztusban megerősít és megken minket, az Isten az;
Tehát egyetemes felkenetés van (minket=apostolokat ti veletek=többiek egybe). Tehát az apostolok nem voltak felkentebbek a nem apostoloknál.

Mivel ez egy kényes téma, előre is tisztázni kéne néhány dolgot. Amiket a karizmatikusok szeretnek, és persze mi is nagyon szeretünk, azok az úgynevezett kegyelmi ajándékok. Vegyük észre, hogy nem keneti ajándékok, hanem kegyelmiek. Az, hogy kegyelmi, azt jelenti, hogy az ajándékozottnak semmi érdeme nincs benne. Nem a nagyobb szentség és a nagyobb odaszánása miatt kapja! Az meg, hogy ajándék, szintén Istent, az adományozót dicséri s nem az ajándékozottat. Az ajándék adását ugyanaz a szeretet motiválja, amiről a János 3:16-ban is ír: "Úgy szerette Isten a világot, hogy ... adta". A szeretet ad. A kegyelem kifejezőeszköze az adakozás. Isten a szeretet. Nem pedig a "kenetteljes" pásztor. Ha a pásztor a kegyelmet hirdeti, akkor szeretetet ad, nem hangerőt.

A kenet az imádathoz kapcsolódik, mégpedig mindig Jézus halála általi megbocsátás miatt. 
 • A bűnös nő azért kente meg Jézust a farizeus Simon házában, mert megértette Jézus üzenetét: Neki sok bűne bocsáttatott meg, azért igen szeretett. Ez az asszony hálából imádta Jézust, míg a farizeus nem is szerette Őt. A kenet jó illata az imádatot jelképezi. (Lukács 7:37) 
 • Mária, Lázár testvére szerette Jézust hallgatni. Ő volt az, akit Jézus megvédett "dolgos" testvérével, Mártával szemben, mondván: csak egy a szükséges dolog, és Mária a jobbik részt választotta. Jézus elég mindenre. Ő volt az a Mária, akinek Lázár testvérét feltámasztotta a halálból. Ővele együtt sírt Jézus. Nekik mondta el, hogy aki hisz Őbenne, ha meghal is, él. Ez a Mária az örök életért előre hálát adva kente meg Jézus testét. Ő már előre tudta, hogy Jézus meg fog halni. Júdásnak, akit bosszantott, hogy azt a drága kenetet elpazarolják, Jézus ezt válaszolta: Hagyd, az én temetésemre tartogatta ezt. Micsoda imádat ez: hitből előre megkente Jézust, mert Mária számára Jézus halála volt az élet! (János 12:1)
 • Nikodémus, akinek szintén elmondta Jézus azt, hogy az újonnan születés az Őbelé vetett szimpla hit által történik, ő is kenetet hozott Jézus temetésére. (János 19:39)
A kenet nem a pásztoron vagy a zenészen, hanem a hallgatón van!
A másik téma, hogy a kenet a kommunikáció mely oldalán található. Az előbbiekből láttuk, hogy a kenet az imádat szimbóluma. Az imádatot megelőzi az Istenről alkotott helyes ismeretünk. Egy hamis istenképet nehezen fogunk tudni imádni. Isten pedig segít nekünk a Szentlélek által eljutnuk minden igazságra. Ezért mondja, az 1János 2:20-ban és 27-ben, hogy:
És néktek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. [...] És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az és nem hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok őbenne.
A szövegkörnyezet épp a hamis tanítókról beszél, hogy a hallgatókban megvan Isten Szentlelkének kenete, aki által ki tudják szűrni a hamis prófétákat és apostolokat. Őróluk beszélt Jézus a Máté 24:24-ben:
Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.
Itt kell megjegyezni, hogy a "krisztus" szó azt jelenti: felkent, vagy: kenetes, kenetteljes. Érdekes, a legtöbb ilyen "kenetes" pásztor még azt is meg meri kockáztatni, hogy arról is beszél, hogy nekik megjelent Jézus. Pedig ha az előző mondatot elolvasnák, nem mernék ezt megtenni:
Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus, vagy amott; ne higyjétek. [...] Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban; ne higyjétek.
A belső szobákkal Jézus az imádságra célzott, mert imádkozni is a belső szobáinkban kell, nem az emberek előtt. Tehát az ilyen pásztorok azt mondják: órákig szóltam nyelveken, mikor is imádság alatt megjelent nekem Jézus. Ne higgyétek! A próféciát meg ne vessétek, de mindent megvizsgáljatok az Ige szerint. Ne öntsétek ki a gyereket a fürdővízzel, a hamis karizmatikusság miatt az igazit, a bibliait. A kenet rajtatok, hallgatókon van. A béreai hívők még magát Pál apostolt is megvizsgálták az Ige mérlegén, amit Pál helyeselt. és őket nemesebb jelleműeknek tekintette a többi kereszténynél. Jézus az ilyen csodatevő prófétáknak csak ennyit üzen a Máté 7:22-23 alatt:
Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.
Gonosztevők! Térjetek meg! Nyissátok ki szívetek titkait és tárjátok fel hamis motivációitokat az Úr Jézusnak, hogy megismerjen titeket! Én is így indultam el. Hála Istennek, hogy megtérített ebből a tévedésemből. Én is nagy akartam lenni. Próféta. Befolyásos. Csodatevő. Hogy felnézzenek rám. De végül is tényleg nagy vagyok. Egy jó nagy bűnös!

És végül: az apostolokon nem kenet volt, hanem kegyelem!
Az apostolokon nem kenet volt, hanem nagy kegyelem az Apcsel 4:33 szerint:
És az apostolok nagy erővel tettek [folyamatosan] bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról; és nagy kegyelem volt mindnyájukon.
Az Apcsel 11:23-ban is azt látjuk, hogy az első nem zsidó gyülekezetetet sem a kenet, hanem a kegyelem alapján hagyta jóvá Barnabás:
Ki mikor oda jutott és látta az Isten kegyelmét, örvendezett; és intette mindnyájukat, hogy állhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban.
Barnabást azért küldték oda, mert amikor a görögök Jézust hirdették Antiókhiában, az Úr keze által nagyon sokan tértek Jézushoz és lettek hívővé. Ez feltűnt a jeruzsálemi zsidóknak. És mi volt a pecsét számukra? Nem a kenet, hanem a kegyelem!

Hadd zárjam egy elgondolkoztató kérdéssel "kenetes" pásztorok és szolgálók számára: Timóteusnak és Titusznak, a két pásztor tanítványnak Pál miért nem azt mondja, hogy "Kenet, hatalom, erő", hanem azt, hogy: "Kegyelem, irgalom, békesség"? Vajon mi a különbség a két tanítás, a hatalommánia és a kegyelmet kapott bűnösség között?

Vajon nem az-e a "kenet" problémája, hogy a "felkent király" keresztény magát általában különbnek tartja a többieknél és a hívek jótevőjének mondja magát? Jézus szavaival zárom a Lukács 22:25-26 szerint:
A pogányokon uralkodnak az ő királyaik, és akiknek azokon hatalmuk van, jóltévőknek hivatnak. De ti nem úgy: hanem aki legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint aki legkisebb; és aki fő, mint aki szolgál.
A kenet és imádat egyedül Jézust illeti meg. Ő a felkent szolga-király, aki életét adta értünk. Mi pedig nem vagyunk nagyobbak a Mesterünknél. Imádjuk Jézust azáltal, hogy megalázzuk magunkat és leszállunk a nagy kenetteljes trónszékünkről. A szószék ugyanis nem trónszék!

Ha megérted a kenet lényegét, nyugodtan fogod imádni és szolgálni Jézust.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

2 bloggeres hozzászólás:

 1. Nagyon jó és ütős, biblikus!
  Kedves ATTee tesóm neked "keneted" ;) van a tanításra (kegyelmet kaptál rá:)

  VálaszTörlés
 2. ATTee,örülök hogy Blogolsz! Egyetértek a Post-tal,és Bubi kommentjével! Végre utána kellene (minél több) Tesónak néznie,hogy mennyire van létjogosultsága a vallásos-gyülekezeti zsargonnak...-a BIBLIA alapján. Köszönöm!

  VálaszTörlés