MyMenu1

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2011. november 18., péntek

Isten szíve szerint – 2

Nincs áldottabb dolog, mint hagyni, hogy Isten Igéje megtisztítsa fejünket a világ által belénk sulykolt stressztől és aggódástól. Számomra is áldás, hogy ahelyett, hogy az internetről kimásolnám az idézeteket, a saját füzetemből gépelem be szóról-szóra. Hallottam, leírtam, most pedig begépelem. Így már harmadszorra is átjárja elmémet Isten beszéde, ami őszintén megvallom: életem legnagyobb áldása! Bizony, ettől a megújult gondolkozástól lett nyugodt az életem. És meg vagyok győződve, hogy az lesz a tied is.

Merüljünk hát bele Teremtőnk szavába és folytassuk onnan, ahol abbahagytuk!

XI. Aki az Úr cselekedeteire és keze munkájára figyel, örvendezni fog
28. A hitetlenek és a gonosztevők békességgel szólnak egymáshoz, pedig gonoszság van szívükben: minthogy nem figyelnek az Úr cselekedeteire és keze munkájára. De nekem az Úr az én erőm és pajzsom: Őbenne bízott szívem és megsegített. Örvend szívem és dícsérem Őt! Az Úr az Ő népének ereje. 29. Az Úr szava zeng a vizek fölött, erős, fennséges, vastag cédrusfákat tördel, tűzlángokat szór, megrengeti a pusztát. 30. Istenem, Hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. Csak pillanatig tart haragja, de élethossziglan jóakarata. Siralmamat vígságra fordítottad, leoldoztad gyászruhámat!

XII. Isten a saját igazságát tulajdonítja a bűnösnek, ezért tudja elvenni bűnei terhét
31. A Te igazságoddal szabadíts meg! Kezedre bízom lelkemet: Te váltasz meg, hűséges Istenem! Bűnöm miatt roskadoz erőm, de én Benned bízom, Uram! Életem ideje kezedben van. Mily bőséges a Te jóságod, amelyet fenntartasz a Téged félőknek. Csodálatossá tette kegyelmét rajtam. 32. Boldog, akinek hamissága meg lett bocsátva, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Vétkemet bevallottam Neked, és Te elvetted rólam bűneim terhét. Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az Úrban, kegyelemmel veszi azt körül.

XIII. Isten feltétel nélküli szeretetének és gondoskodásának dicsérete
33. Az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szava igaz és minden cselekedete hűséges. Tanácsa megáll mindörökké. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr. Szemmel tartja az Őt félőket, akik kegyelmében bíznak, hogy kimentse lelküket a halálból és az éhínségben is eltartsa őket. Legyen, Uram, a Te kegyelmed rajtunk!

XIV. Istenre kell hagynunk az életünket megkeserítő embereket
34. Akik Őrá néznek, azok felvidulnak és arcuk nem pirul. Boldog, aki Őbenne bízik. Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, a csalárd beszédtől. Közel van az Úr a megtört szívűekhez és megsegíti a sebhedt lelkeket. Megőrzi minden csontját. 35. Perelj, Uram, a velem perlőkkel! Megszabadítod a nyomorultat a nála erősebbtől. Nagy az Úr, aki kívánja az Ő szolgáinak békességét!

XV. Isten megsegíti azokat, akik Őbenne gyönyörködnek és bíznak
36. Az égig ér a Te kegyelmességed, hűséged a felhőkig. Milyen drága kegyelmed! Az emberek a Te szárnyaid árnyékába menekülnek. Mert Nálad van az életnek forrása, a Te világosságod által látunk világosságot. 37. Gyönyörködj az Úrban és megadja szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat és bízzál Benne, majd Ő teljesíti. Csillapodj le az Úrban és várjad Őt. Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit. Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével. Az igazaknak az Úr az erőssége a háborúságban. Megvédi őket és megszabadítja a gonoszoktól is és megsegíti őket, mert Őbenne bíznak.

XVI. A bűnét bánó ember könyörgése és Isten kegyelmes válasza
38. Bűneim súlyos teherként elborítják fejemet, erőm felett. Uram, előtted van minden kívánságom, nincs Előtted rejtve nyögésem. Bevallom bűnömet, bánkódom vétkem miatt. Ne hagyj el Uram, Isten! Siess segítségemre! 39. Ments ki engem minden álnokságomból! Bizony, merő hiábavalóság minden ember, akárhogy is áll! Én csak jövevény vagyok Nálad. Könnyhullatásomra ne vesztegelj! 40. Várván vártam az Urat és kivont engem a pusztulás gödréből. Kegyelmed és igazságod mindig megóvnak engem. Rólam is, noha szegény és nyomorult vagyok, az én Uram visel gondot.

XVII. Isten ment meg, ha beszéde szerint élünk, nem a mi módszereink
41. Boldog, aki a nyomorultra gondol, a veszedelem napján megmenti azt az Úr. Megerősíti őt az ő betegágyán. 42. Nappal kiküldte kegyelmét az Úr, éjjel éneke volt velem, imádság életem Istenéhez. 43. Te vagy oltalmam Istene: világosságod és igazságod vezessenek! 43. Nem az ő karjuk segítette őket, hanem a Te jobbod, a Te kezed és a Te orcád világossága, mert kedvelted őket. Nem az ívemben bízom, kardom sem védelmez engem, hanem Te szabadítasz meg!

XVIII. Isten egy örökkévaló és igazságos király minden nép fölött
45. Trónod ó Isten, örökkévaló! Igazságnak pálcája a Te királyságod pálcája. 46. Hadakat némít el. Ő mondja: Csendesedjetek el és ismerjétek el, hogy Én vagyok az Isten! 47. Az Úr fenséges, rettenetes! Nagy király az egész földön. Alánk veti a népeket. Énekeljetek Istennek, királyunknak! Énekeljetek bölcsességgel. Isten uralkodik a nemzetek fölött.

XIX. A földi hiábavalóságok nem, csak Isten kegyelme tudja megmenteni lelkünket
48. Isten vezet minket mindhalálig. A Te kegyelmedről elmélkedünk. 49. A hírnév, bölcsesség, gazdagság mulandó. Nevüket hangoztatják az ilyen emberek, pedig sorsuk bolondság, de azért gyönyörködnek szavukban követőik. Pedig csak Isten válthatja ki lelkemet a Seol, a feneketlen mélység kezéből. 50. Hívj segítségül Engem a nyomorúság idején, Én megszabadítlak és te dicsőítesz Engem! Aki hálával áldozik, az dicsőít Engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Isten szabadítását. Jézus ez a keskeny út Istenhez. Ő mondta: Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet, senki sem mehet az Atyaistenhez, csakis Énáltalam.

XX. Isten keresi az Őt keresőket: ne késlekedjünk őszintén kibékülni Vele 
51. Isten előtt kedves áldozat a töredelmes szív. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. 52. Mint a zöldellő olajfa, virulni fogok Isten házában, bízom Isten kegyelmében mind örökkön-örökké. 53. Isten letekint a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa: van-e értelmes, Istent kereső? 54. Ezért hát én kész szívvel áldozom Neked: áldom a Te nevedet, mert jó.

Folytatjuk...

Elmélkedj Isten beszédén és nyugodt lesz az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése