MyMenu1

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2012. április 25., szerda

Hogyan idézzük Károlit érthetően?

Blogom egyik célja, hogy Jézust a lehető legvallásmentesebben mutassa be, hiszen, mint azt már korábban megírtam, ő igazából valláslapító volt, nem pedig vallásalapító. Hiszem, hogy a Károli-féle Biblia egy nagyon jó és hiteles fordítás. Ma is sokan szeretik és használják. Ugyanakkor sokan régiessége miatt nem értik vagy félnek tőle. Nos, úgy vélem, Károli szellemével egyezne, hogy érthetővé tegyük a Bibliát. Ahogy ő is egy érthetetlen nyelvről fordította le magyarra, itt az ideje, hogy mi is ezt tegyük: a régi vallásosról lefordítsuk mai magyarra...

Hogyan idézzük tehát a Károli-féle fordítást normálisan, magyarul, mai nyelven, egy "világi" számára is érthetően? Íme néhány indító tipp. A cikkhez bátran hozzászólhattok, és kiegészíthetitek, ha találtok még alkalmazható megoldásokat. Kérdéseket is fel lehet tenni pl. egy nehezebb szövegrésznél, hogy ki hogy fordítaná mai magyarra. *

 • Az "a ki", "a mely", stb. szavakat egybeírjuk.

  Példa: 5Mózes 5:1
  Régiesen:
  Lőn pedig, a mint meghallák
  az Emoreusok minden királyai, a kik a Jordánon túl laknak napnyugot felé, és a Kananeusok minden királyai, a kik a tenger mellett laknak vala, hogy kiszáraztotta az Úr a Jordánnak vizét az Izráel fiai előtt, a míg általjöttünk vala; megolvada az ő szívök, és nem vala többé bátorság bennök Izráel fiai miatt.
  Mai nyelven:
  Történt pedig, hogy amint meghallotta az összes emoreus király (akik a Jordánon túl laknak nyugat felé), és az összes kananeus király (akik a tenger mellett laktak), hogy kiszárította az Úr a Jordán vizét Izrael fiai előtt, amíg átjöttünk; megrettent az ő szívük, és nem volt többé bátorságuk Izrael fiai miatt.
 • A "cz"-ket "c"-vel írjuk.

  Példa: 1Mózes 5:3 eleje
  Régiesen:
  Élt vala pedig Ádám száz harmincz esztendőt, és nemze fiat az ő képére és hasonlatosságára és nevezé annak nevét Séthnek. 
  Mai nyelven:
  Élt pedig Ádám százharminc esztendőt, és nemzett fiat az ő képére és hasonlatosságára, és elnevezte Séthnek.
 • A múlt idejű létigét, a "valá"-t és ragozott alakjait "volt"-ra illetve ragozott alakjaira cseréljük.

  Példa: 1Mózes 1:2 eleje
  Régiesen:
  A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.
  Mai nyelven:
  A föld pedig kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten Lelke lebegett a vizek felett.
 • A "vala" + múlt idő esetén a "valá"-t töröljük.

  Példa: Máté 1:24
  Régiesen:
  József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, a mint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé.
  Mai nyelven:
  József pedig, miután az álomból felébredt, úgy tett, amint az Úr angyala parancsolta neki, és feleségét magához vette.
 • A "vala" + jelen idő esetén a "valá"-t töröljük és az igét múlt időbe tesszük.

  Példa: ApCsel 16:25
  Régiesen:
  Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván, énekkel dicsőíték az Istent. A foglyok pedig hallgatják vala őket.
  Mai nyelven:
  Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkoztak és közben énekkel dicsőítették az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket.
 • A régies múlt időket (pl. az "-a, -á, -e, -é" végűeket) a mai "-t" illetve "-tt" alakra cseréljük ("hallá" --> "hallotta", "monda" --> "mondta").

  Példa: Máté 19:2
  Régiesen:
  ... és követé őt nagy sokaság, és meggyógyítá ott őket.
  Mai nyelven:
  ... és követte őt nagy sokaság, és meggyógyította ott őket.
 • A módhatározó "-ván" alak helyett vagy a párhuzamosságot kifejező "és" / "mialatt" alakkal cseréljük le, vagy az idősorrendet közlő "miután" alakkal ("ezt mondván elküldé őket" --> "miután ezt mondta, elküldte őket"; "hátratekintvén megfordula" --> "hátratekintett és megfordult")

  Példa: Máté 8:14
  Régiesen:
  És bemenvén Jézus a Péter házába, látá, hogy annak napa fekszik és lázas.
  Mai nyelven:
  Ezután Jézus bement Péter házába, és észrevette, hogy annak anyósa lázasan fekszik.
 • A szenvedő "-tatik" ragozás helyett vagy a "lesz" / "lett" szerkezetet használjuk (pl: "megbocsáttatik" --> "meg lesz bocsátva"; "megbocsáttattak" --> "meg lettek bocsátva"), vagy pedig többeszám harmadik személybe tesszük ("megbocsátották", "meg fogják bocsátani").

  Példa: Galata 5:11
  Régiesen:
  Én pedig atyámfiai, ha még a körülmetélést hirdetem, miért üldöztetem mégis? Akkor eltöröltetett a kereszt botránya. 
  Mai nyelven:
  Én pedig testvéreim, ha még mindig a körülmetélést hirdetem, miért üldöznek mégis? Ez esetben ugyanis el lenne törölve a kereszt botránya.
 • A régies szavakat (pl. "nyoszolya", stb) mai megfelelőikkel helyettesítjük.

  Példa: Zsoltár 133:1
  Régiesen:
  Grádicsok éneke Dávidtól. Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, a mikor együtt lakoznak az atyafiak! 
  Mai nyelven:
  Lépcsők éneke Dávidtól. Íme, milyen jó és milyen gyönyörűséges, amikor együtt laknak a testvérek!
 • "És"-sel nem kezdünk mondatot! A szövegkörnyezet alapján kell eldöntenünk, hogy mire cseréljük. Pl. lehet: "Amikor ...", "Ekkor ...", "Majd ...", "Ezek után ...",  "... is ...", "... pedig ...", stb.

  Példa: 1Mózes 1:9
  Régiesen:
  És monda Isten: Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz. És úgy lőn.
  Mai nyelven:
  Ezután ezt mondta Isten: Gyűljenek össze az ég alatti vizek egy helyre, hogy meglátszódjon a szárazföld. Úgy is lett.
 • Stb. Hozzátehettek ti is további kiegészítéseket, példákat, kérdéses eseteket a cikk alatti hozzászólásban.
Remélem sikerült néhányótokat egy pici nyelvészkedő gondolkozásra bírnom. Célom e cikkel semmi esetre sem a hagyományőrzés megsértése volt, sokkal inkább a hagyomány felújítása és modern nyelvünkre történő átültetése.

Bátran vallástalaníts, hogy megértsd a mondanivalót, és nyugodt lesz az életed.

* Tudom, van állítólag egy modern Károli fordítás, de az nekem azért nem tetszik, mert nem a Károliék által használt eredeti görög szöveg, a "Textus Receptus" alapján fordították, hanem az 1800-as években keletkezett, de Jézus Istenségét lekicsinyítő ún. "Westcott-Hort" (két hitetlen és okkultista teológus) mesterséges görög szöveg alapján, melyből a legtöbb modern fordítás származik. Például onnan tudod, hogy a torzított verzióból fordítottak-e egy Bibliát, hogy az 1Timóteus 3:16-ot megnézed, és Krisztus "Isten"-sége helyett az a furcsa és semmitmondó "Aki" szerepel. Az eredeti Textus Receptus szöveg (Károli) így szól: "És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben ..." A legtöbb mai fordítás pedig ezt mondja: "... Aki megjelent testben ..." Nos, ennek így semmi értelme, viszont legalább nem tudod, ki is az az "Aki", és így megmarad a "versengés", a találgatás... Nos, azt hiszem, mélyebb bibliatanulmányozás során személy szerint én inkább maradnék a legnagyobb ébredést előidéző "Textus Receptus" ihletett görög szövegre alapozott fordításoknál, mintsem a rekatolizációban résztvevő két evolucionista, Mária-hívő, okkult, üdvbizonyságukról sem meggyőződött teológus torz "görögjére" alapozott verzióknál...

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése